•  

  Wesley Group

  ul. Bułgarska 59A/U5 60-320 Poznań

 •  

  +48 723 602 601

  +48 601 710 868

 •  

  Adres Email

  magdalena.gorbeczka@wesleygroup.pl

D&O –Directors and Officers

Jest to  ubezpieczenie  odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i spółdzielni. W Polsce pierwszą  polisę  D&O wystawiło AIG  w 1992 roku.

 

D&O –Directors and Officers

Ubezpieczenie to  chroni m.in.: członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pracowników pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze w spółce, a także ich współmałżonków i spadkobierców. 

D&O powstało jako odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. Chroni w.w .osoby w zakresie wykonywanych funkcji zarządczych w przypadku pojawienia się roszczeń oraz zapewnia pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karno-skarbowych, administracyjnych czy cywilno-prawnych. Ponadto polisa D&O zawiera także świadczenia związane z niwelowaniem ujemnych skutków postępowania odszkodowawczego wobec ubezpieczonego, np. pomoc psychologa, naprawa wizerunku. Poniżej przedstawiamy główne  grupy ryzyk  objęte polisą D&O wraz z komentarzem:

 

 • Zagrożenie prywatnego majątku Członków Zarządu

W razie pojawienia się zarzutów o nieprawidłowe wykonywanie obowiązków np. podjęcie błędnych decyzji zarządczych, Członek Zarządu może ponosić  osobiście odpowiedzialność finansową za szkodę  Jego prywatny majątek jest potencjalnie zagrożony jeśli  Zarząd nie posiada polisy  D&O.

 

 • Coraz większa powszechność kontroli organów nadzoru      

Kontrole i kary/grzywny nakładane przez władze (np.: KNF, UOKiK, PIP, GIODO) na osoby zarządzające są jednymi z częstszych roszczeń przeciwko członkom władz spółek.

 

 • Potrzeba obrony prawnej. 

Koszty specjalistycznej obrony oraz postępowań sądowych przeciwko spółce lub Członkowi  Zarządu są zazwyczaj wysokie – często liczone są w setkach tysięcy złotych.

 

 • Zagrożenie roszczeniami pracowniczymi 

Roszczenia ze strony zatrudnianych wciąż pozostają bardzo dużym zagrożeniem dla Zarządzających. Wraz ze wzrostem tendencji do zgłaszania pozwów sądowych z tytułu bezprawnego zwolnienia, dyskryminacji czy molestowania seksualnego mogą one prowadzić do istotnych kosztów sądowych i odszkodowań.

 

 • Ryzyko pozwania Członka Zarządu przez akcjonariuszy lub samą Spółkę 

Jeśli Spółka poniosła straty lub wartość jej akcji spada w wyniku nieprawidłowego/nietrafnego działania Władz Spółki  to może to zostać ocenione jako działanie na szkodę Spółki i spowodować  wniesienie pozwów celem uzyskania odszkodowania.

 

 • Ochrona w przypadku upadłości lub niewypłacalności spółki 

W przypadku spółek kapitałowych w obliczu upadłości bądź niewypłacalności Zarząd ma do wykonania szczególne obowiązki. W związku z nimi  może ponosić osobistą odpowiedzialność  

za wierzytelności Spółki. Dodatkowo, wierzyciele mogą podjąć działania prawne i majątkowe przeciwko kadrze zarządzającej spółki, w szczególności jeśli są przekonani o działaniu w złej wierze. 

 

 • Każde przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko w takim samym stopniu, jak ogromne korporacje

Nie wszystkie firmy posiadają rozbudowane własne działy prawne i PR.  Polisa D&O umożliwia dostęp do najlepszych specjalistów w tych dziedzinach chociażby w sytuacji konieczności naprawy wizerunku na przykład z powodu stronniczej publikacji w mediach.

 

 • Ryzyka poza standardową odpowiedzialnością cywilną

Roszczenia objęte ochroną przez polisę D&O nie są pokrywane w ramach jakichkolwiek innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Powszechnym i niestety błędnym poglądem jest 

twierdzenie, że uchybienia kadry zarządzającej lub spółki są objęte innymi polisami odpowiedzialności, takimi jak OC zawodowe lub OC działalności.

 

 • Potrzeba znalezienia na rynku pracy osoby do grona zarządzających firmą 

Fakt posiadania polisy D&O może pomoc w  przyciągnięciu utalentowanych kandydatów i przeciwnie - brak takiego dodatkowego zabezpieczenia, może zniechęcać menedżerów do podjęcia działania w ramach spółki, która nie jest odpowiednio chroniona.

 

 

Jesteś zainteresowany? Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z nami.